Afropatside punuja koolitus

Afropatside koolituse käigus õpitakse paigaldama ja hooldama erinevates stiilides punutud afropatse, tundma punumis- ja kinnitusmaterjale ja hügieeninõudeid ning antakse ka lühike ülevaade sellest, kuidas juuksetehnikuna tööle asuda.

Afropatse tehes õpime paratamatult tundma inimese peakujusid väga täpselt, väga väikeste osadena (u 200) ja ka väga täpsete jaotuste tegemine ei ole enam kunagi probleem. Edasi on punujal lihtne õppida paigaldama juuksepikendusi, läbida muid erinevaid juuksurialaseid koolitusi ning miks mitte kasvava huvi korral ka minna õppima juuksuriks.

Samuti sobib afropatsikoolitus juba töötavale juuksurile, kes soovib praegusel ajal väga moes olevate afropatside alal omandada praktilisi kogemusi ning osata oma klientidele vastata ja jagada edasi ainult tõepärast informatsiooni.

KOOLITUSE SISU

Õppekava nimetus Afropatsikoolitus
Õppekavarühm Juuksuritöö ja iluteenindus
Õppekava koostamise alus Kutsestandard „Juuksur, tase 4“ Teeninduse Kutsenõukogu 21.02.2019 otsus nr 18, kehtib alates 21.02.2019 kuni 17.05.2022,Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130 „Kutseharidusstandard“
Õppe maht Õppekava on jaotatud mooduliteks:1.moodul – Teoreetilised ja sissejuhatavad üldteadmised afropatside punujale

2.moodul – Teoreetilised teadmised afropatside paigaldamise, hooldamise ja eemaldamise kohta

3.moodul – Afropatside paigaldus, hooldus ja eemaldamine kliendil

Õppekava eesmärk Koolituse tulemusena omandab õppija afropatside punumiseks vajalikud kompetentsusnõuded. Koolituse tulemusena on õppija omandanud afropatside punumiseks vajalikud kompetentsid.
Õpiväljundid Õpiväljundid, kus koolituse läbinu:1. moodul:
*Teab erinevaid töötamise vorme ning teenuste pakkumisel Tarbijakaitseseadusest tulenevaid nõudeid.
*Teab ilu- ja isikuteenuste osutamisele kehtestatud tervisekaitsenõudeid, oskab järgida töökeskkonnas esinevaid ohutegureid ja tunneb isikukaitsevahendeid.
*Teab ilusalongis nakkushaiguste põhjustajaid ja levikut ning leviku vältimise peamisi meetodeid.
*Tunneb nii sõnalisi kui mittesõnalisi kommunikatsioonireegleid, teab põhilisi käitumisreegleid nii tavakliendi kui erivajadusega kliendi teenindamisel.
*Tunneb peanaha ja juuste anatoomiat ning olulisemaid juuste ning peanahaga esinevaid probleeme/haigusi.
*Oskab ohutult töötada keemiliste ainetega, teab erialast terminoloogiat.

2. moodul:
*Omab teadmisi peanaha ja juuste anatoomias ja füsioloogias.
*Teab afropatside paigaldamise vastunäidustusi.
*Tunneb afropatside punumise tööks vajalikke töövahendeid.
*Oskab valida õiged patsid – millised patsid millistele juustele, kui pikad, kui paksud, kui palju, millised jaotused.
*Valdab afropatsidega seotud valdkondi: ajalugu, patsidega seotud müüdid ja tegelikkus, erinevad juhtumid, olukorrad ja võimalikud lahendused.

3. moodul:
*Järgib hügieeninõudeid.
*Tunneb ja oskab käsitleda materjale (k.a kanekalon), millega töötab ja kasutab neid keskkonnasõbralikult.
*Oskab töökoha ette valmistada.
*Töötamisel paneb rõhku töörühile enesesäästmise eesmärgil.
*Oskab valida lisamaterjali värvi ja hulga (patside paksuse) vastavalt kliendi juustele ja soovile.
*Oskab teha jaotusi vastavalt kliendi peakujule arvestades kliendi nägemust töö lõpptulemusest.
*Oskab alustada ja punuda punupatse ja keerupatse.
*Oskab erinevaid patsiotste kinnitusviise eri liiki patsidel.
*Oskab kliendile anda vajalikud soovitused afropatside koduseks hooldamiseks ja viia läbi järelkonsultatsiooni.
*Oskab pakkuda afropatside hooldusteenust.
*Oskab afropatse õigesti eemaldada.
*Puhastab oma töövahendid, instrumendid, tooted ja töölaua vastavalt hügieeniplaanile.

Sihtgrupp *Tulevased iluteenindajad, kes soovivad töötada juuksurina või minna õppima iluteenindaja erialadele kutsehariduses.
*Iluteeninduserialadel õppijad, kes soovivad oma haridusele kompetentse lisada.
*Töötavad iluteenindajad, kes soovivad lisaks hakata pakkuma afropatside punumise ja hooldamise teenuseid.
Õppe alustamise tingimused Õppija vanus vähemalt 15 aastat.
Õppekeskkond Afropatside punujaks õppimine toimub kaasaegselt sisustatud ilusalongis juuksuri töökohal. Töökoht on varustatud afropatside punumise tööks vajalike seadmetega. Ruumid vastavad kehtivatele tervisekaitsenõuetele.
Õppematerjalide loend Koolitaja jaotusmaterjal ja koolitaja poolt koostatud konspekt.
Õppesisu Õpe koosneb moodulitest. Enne afropatside tehnoloogiate õppimist läbib õpilane esimesel koolituspäeval moodulid 1-2, et saada vajalikud teadmised ja oskused, mis on aluseks järgnevate moodulite omandamisel ning sooritab ka esimese praktilise töö nukupea peal.Kursus on jaotatud kolmeks õppepäevaks, mis toimuvad koolitajaga kokkuleppel kolmel päeval:

*Esimesel päeval õpitakse afropatside teooria ja nende paigaldamine nukupeale.
*Teisel päeval sooritab õpilane iseseisvalt 1 praktilise töö nukupea peal.
*Kolmandal päeval toimub eksam, milles õpilane saab näidata oma teadmisi, sooritades praktilise eksamitöö, punudes afropatsid modellile. Modelli koolituse jaoks peab õpilane ise leidma, luues seeläbi endale esmase klientuuri alguse.

Materjalid ja vahendid põhiõppe kontaktõppeks on kõik koolitaja poolt. Oskuste paremaks omandamiseks soovitame koolitusel õpitut kodus korrata ja harjutada. Iseseisvalt harjutades tekivad alati küsimused ja nii saab need edukalt järgmistel õppepäevadel õpetajaga koos lahendada. Kodune praktika koolituse ajal muudab õppetöö mitmeid kordi tõhusamaks.

Praktikapäeval töötab õpilane salongis juhendaja kõrval, et treenida kätt ja rakendada õpitud oskusi.

Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid Praktilise eksamitöö sooritamine.
Nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid *Õpingute arvestatud lõpetamise eelduseks on osalemine 100% koolitusel.
*Eksami praktilises osas tuleb iseseisvalt salongi saabuvale modellile punuda afropatsid.
*Kursus loetakse sooritatuks, kui on täidetud kõik nõuded õpingute lõpetamiseks.
*Koolituse edukalt läbinud õpilane saab pärast eksami sooritamist läbitud õpingute kohta vajadusel ka inglise keelse sertifikaadi/tunnistuse.
Koolitaja(d) ja kvalifikatsioon Kursuse juhendaja juuksur Merlys Püvi:
*Tartu Kutsehariduskeskus, juuksuritöö ja iluteenindus, tase 4, 2016.a
*Tartu Ülikool, haridusteadus, tase 6, 2017
*Patsipunuja aastast 2013

Koolituse maht: 3 päeva (50 AH)
Koolituse hind: 750.00
Koolituse toimumise asukoht: Kuuhaldja ilustuudio, Oa 1, 51008 Tartu
Maja ees tasuta parkimine: Jah

Koolitusele registreerimine ja täpsem info:
Merlys Püvi

merlyspv615@gmail.com